2- معاون: آقای A.D

وظایف: نویسندگی

آدرس سایت ها نویسنده:

سایت نوجوان خامنه ای

NOJAVAN-KHAMENEI.BLOG.IR

برای اطلاعات بیشتر به صفحه اعضا بروید.

http://nojavan-center.blog.ir/page/Group%20members